Dokumenti

Obavijesti   |     |   19.10.2011.

Dokumenti za preuzimanje

 


 

Pravilnik od radu sindikalne podružnice

Temeljem članka 31. Statuta Hrvatskog strukovnog sindikata med. sestara-medicinskih tehničara skupština Podružnice Opća bolnica Virovitica, na zasjedanju dana 6.5.2011g donosi

 

PRAVILNIK O RADU SINDIKALNE PODRUŽNICE

 

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 Podružnica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara- medicinskih tehničara ( u daljnjem tekstu Podružnica) je osnovni oblik unutrašnjeg organiziranja Sindikata.

Podružnica je dobrovoljna, samostalna, strukovna organizacija koja štiti, osigurava i  promiče interese svojih članova.

Osnivaju je zaposlene medicinske sestre i medicinski tehničari.

Podružnica mora imati najmanje 5 članova.

Članak 2.

 Podružnica se vodi u Registru Sindikata

Članak 3.

 Podružnica stječe ovlaštenja u pravnom prometu danom donošenja odluke o osnivanju podružnice, o pristupanju Sindikatu i usvajanju Statuta Sindikata, te o osobi ovlaštenoj za zastupanje podružnice.

Članak 4.

Podružnica je ovlaštena pregovarati i sklapati ugovore na razini na kojoj je osnovana, uz prethodnu suglasnost Sindikata.

Članak 5.

 Podružnice i osobe ovlaštene za zastupanje podružnice, zahtjev za upis u Registar Sindikata,podnose nadležnoj službi Sindikata , o čemu Sindikat izdaje potvrdu koju potpisuje predsjednik Glavnog vijeća .

Članak 6.

 Podružnica mora imati svoje ime i pečat.

 

                                                                              

CILJEVI I ZADACI PODRUŽNICE

Članak 7.

Osnovni ciljevi i zadaci podružnice su:

 • zaštita prava članova podružnice iz radnog odnosa
 • zastupanje svojih članova pred poslodavcem i drugim institucijama koja rješavaju pitanja i prava zaposlenih medicinskih sestara- medicinskih tehničara
 • radi na kontinuiranom unapređenju rada i poboljšanju uvjeta rada svojih članova
 • ostvarivanje međusobne solidarnosti zacrtane kroz program rada podružnice
 • sudjelovanje u zajedničkim akcijama i radu svih oblika sindikalnog organiziranja
 • stalno i povremeno izvještavanje svojih članova
 • zastupanje članova u radnim sporovima

 

ČLANSTVO

Članak 8.

Članovi podružnice su zaposlene medicinske sestre – medicinski tehničari koji rade i djeluju u djelatnosti zdravstva i drugim djelatnostima ukoliko obavljaju poslove iz svoje struke, koji su se izjasnili vlastoručnim potpisivanjem pristupnice da žele biti članovi Sindikata, sa prihvaćanjem definiranih prava i obveza.

 

ČLANSKA ISKAZNICA

Članak 9.

Članstvo se dokazuje članskom iskaznicom koje su jednoobrazne u svim podružnicama. Član je po prestanku članstva dužan vratiti iskaznicu.

 

PRAVA I OBVEZE ČLANA

Članak 10.

Prava i obveza članovi ostvaruju na razini podružnica i na razini Sindikata.

Prava člana na razini podružnice su :

 • sudjelovati u radu i odlučivanju o svim bitnim pitanjima
 • birati i biti biran u tijela podružnice
 • biti informiran o radu podružnice
 • pravo na sindikalno obrazovanje i osposobljavanje
 • uživati pogodnosti donešene programom rada podružnice u skladu sa Statutom Sindikata

Obveze člana su :

 • poštivati Statut, Pravilnike i druge akte Sindikata
 • redovito plačati članarinu
 • sudjelovati u radu podružnice na svim razinama
 • izvršavati odluke u skladu sa odredbama Sindikata

 

 

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 11.

Članstvo u podružnici prestaje dobrovoljnim istupanjem iz podružnice, o čemu je član koji istupa  uz povrat članske iskaznice dužan sindikalnom povjereniku dati pisanu izjavu o istupanju.

Članstvo u podružnici prestaje automatski protekom šest mjeseci u kojima nije ispunjena obveza plaćanja članarine, osim u slučajevima  predviđenim čl. 15 Statuta.

Članstvo u podružnici prestaje isključenjem člana zbog kršenja odredbi Statuta, nepoštivanja obveza članstva i djelovanjem koje šteti ugledu podružnice i Sindikata.

Odluku o isključenju člana donosi izvršni odbor podružnice. Prije postupka isključenja članu se daje rok od 8 dana za očitovanje nakon kojeg se donosi odluka. Isključeni član na odluku podružnice ima pravo žalbe u roku od 15 dana koju upućuje Predsjedništvu Sindikata.

Odluka Predsjedništva je konačna.

Prestankom članstva u podružnici prestaju sva međusobna prava i obveze člana i Sindikata koja su bila zasnovana na članstvu, u skladu sa Statutom.

 

DJELOVANJE PODRUŽNICE

Članak 12.

Djelovanje podružnice obuhvaća zalaganje za prava članova i ciljeve Sindikata, kao i ponašanje u skladu sa Statutom Sindikata, Pravilnika o radu podružnice i drugim aktima Sindikata.

 

USTROJ PODRUŽNICE

Članak 13.

Rad podružnice regulira se Pravilnikom o radu podružnice

Članak 14.

Članovi podružnice biraju predsjednika podružnice, izvršni odbor i nadzorni odbor podružnice.

Članak 15.

Članovi izvršnog odbora podružnice u pravilu su jedan ili više dopredsjednika, tajnik i blagajnik što ovisi o veličini podružnice i broju članova podružnice

Članak 16.

Broj članova nadzornog odbora ovisi o veličini podružnice ali uvijek neparan broj.

Članak 17.

Podružnica može imati jednog ili više sindikalnih povjerenika u kojoj su dopredsjednici sindikalni povjerenici, a predsjednik podružnice ima ovlasti glavnog sindikalnog povjerenika.

 

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština podružnice je najviše tijelo Sindikata na razini sindikalne podružnice.

Skupštinu podružnice čine svi članovi sindikalne podružnice.

Skupština podružnice saziva se najmanje jednom godišnje i tada se podnose izvješća o radu i financijskom poslovanju podružnice, a svaka četvrta godina je i reizborna.

Članak 19.

Skupštinu saziva predsjednik podružnice ili izvršni odbor podružnice najmanje jedanput godišnje, a obavezno se saziva ukoliko to traži 20% sveukupnog članstva.

Članak 20.

Skupština podružnice ima slijedeće nadležnosti:

 • usvaja Pravilnik o radu podružnice
 • bira i razrješava predsjednika podružnice
 • bira i razrješava članove izvršnog odbora
 • bira nadzorni odbor
 • imenuje jednog ili više sindikalnih povjerenika
 • donisi plan i program podružnice
 • usvaja izvješće o radu i financijskom poslovanju podružnice
 • donosi odluke o načinu raspolaganja sredstvima podružnice
 • na prijedlog izvršnog odbora,utvrđuje iznose i vrste socijalnih pomoći
 • predlaže i bira kandidate za izbor u tijela Sindikata

Članak 21.

Skupština punopravno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, a na zahtjev članova podružnice može donijeti odluku da se o nekim pitanjima odlućuje tajnim glasovanjem.

Članak 22.

Skupština podružnice bira predsjednika i članove Izvršnog odbora na četiri godine s pravom reizbora, ali ih može opozvati i prije isteka mandata.

 

PREDSJEDNIK PODRUŽNICE

Članak 23.

Predsjednik podružnice, odnosno sindikalni povjerenik:

 • štiti i promiče interese svojih članova
 • predstavlja članove podružnice pred poslodavcem
 • potpisuje akte i odluke podružnice
 • radi na svim aktivnostima koje mu povjeri članstvo
 • saziva i rukovodi sastancima Izvršnog odbora
 • zastupa interese svojih članova na Nacionalnom vijeću podružnica
 • brine o informiranju i edukaciji članova
 • prima pritužbe članova

Sindikalni povjerenik snosi svu materijalnu,statutarnu i kaznenu odgovornostza poštivanje odredbi o raspodjeli i trošenju članarine u skladu s aktima Sindikata.

 

IZVRŠNI ODBOR

Članak 24.

Izvršni odborpodružnice upravlja radom podružnice

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik podružnice, u odsustvu predsjednika njegovu funkciju i ovlasti preuzima dopredsjednik u skladu s pravilnikom podružnice.

Mandat izabranih članova traje 4 godine.

Izvršni odbor obavlja poslove:

 • provodi sindikalne aktivnosti podružnice
 • organizira i rukovodi rad podružnice i njenih članova.
 • Daje poslodavcu prijedloge, inicijative i zahtijeve svojih članova.
 • Donosii odluke o metodama sindikalne borbe: pregovori, upozorenja, različiti oblici pritisaka i drugo.
 • Organizira informiranje svojih članova
 • Provodi  i ostvaruje zaštitu prava svojih članova, te preme programskim načelima sindikata ostvaruje međusobnu solidarnosti pruža materijalnu i socijalnu sigurnost ugroženim članovima odružnice.
 • Upućuje člana na odgovarajuća tijela sindikata ili službe sindikata
 • Obavlja sve ostale poslove u realizaciji ciljeva i zadataka sindikata
 • Daje i provodi inicijativu za izbore u radnička vijeća u svojoj ustanovi

 

TAJNIK

Članak 25.

Tajnik sindikalne podružnice vodi evidenciju članova podružnice i obavlja sve administrativne i tajničke poslove u podružnici i prema sindikatu

 

BLAGAJNIK

Članak 26.

Blagajnik brine o redovitoj uplati članarine, vodi materijalno-financijsko poslovanje podružnice u skladu s Pravilnikom o financijsko- materijalnom poslovanju Sindikata, te podnosi mjesečna izvješća o financijskom poslovanju stručnim službama Sindikata. Blagajnik za svoj rad odgovara skupštini.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor je tijelo izabrano na skupštini podružnice.

Nadzorni odbor vrši kontrolu i nadzor nad prihodima i rashodima u poslovanju podružnice.

Nadzorni odbor podružnice najmanje jedanput godišnje kontrolira ostvarivanje prihoda i rashoda, blagajničko poslovanje, naplatu i raspodjelu članarine, namjensko i racionalno trošenje sredstava odnosno cjelokupno financijsko-materijalno poslovanje.

Svoje nalaze, odnosno pisano izvješće dostavlja Izvršnom odboru i škupštini sindikalne podružnice.

Isto tako dužan je na zahtijev viših organa Sindikata ili na poticaj članova Sindikata izvršiti kontrolu financijskog poslovanja podružnice.

 

FINANCIRANJE

Članak 28.

Podružnica se financira iz dijela članarine, poklona i drugih prihoda.

 

NAČELA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

Članak 29.

Podružnica je dužna voditi financijsko poslovanje u skladu s Pravilnikom o financijsko- materijalnom poslovanju Sindikata poštivajući načela:

 • u dobroj vjeri
 • pažnjom dobrog domaćina
 • načelu javnosti
 • dokumentiranosti
 • ažurnosti
 • preciznosti
 • urednosti

Podružnica je dužna dostavljati stručnim službama Sindikata urednu i vjerodostojnu dokumentaciju o financijskom poslovanju najkasnije u roku 15 dana  nakon isteka mjeseca u kojem su financijske promjene nastale.

 

ČLANARINA

Članak 30.

Sindikalna članarina osnovni je izvor prihoda i financiranja djelatnosti Sindikata.

Podružnica članarinu uplačuje na žiro račun Sindikata sukladno Pravilniku o financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata. Neuplačena članarina je dug koji se obavezno doznačuje sindikatu.

Vračanje uplaćene članarine nije dozvoljeno.

Sindikalna članarina obračunava se i ubire prilikom isplate plaće, odnosno pojedinačnom uplatom na račun Sindikata.

Uplatu članarine član sindikata dokazuje potvrdom ili uvidom u platnu listu.

U iznimnim situacijama predviđenim odredbama Statuta članovi mogu biti oslobođeni od uplate članarine.

Članak 31.

Odluku o raspodjeli dijela članarine koji pripada podružnici donosi skupština podružnice na prijedlog Izvršnog odbora podružnice.

Sukladno potrebama članstva, podružnice sredstva članarine mogu trošiti na:

 • rashode vezane za održavanje sjednice organa
 • za obrazovanje i osposobljavanje članova i povjerenika
 • pomoći članovima Sindikata temeljem načela solidarnosti:
  • smrt člana Sindikata – jedna proračunska osnovica
  • smrt člana uže obitelji (otac, majka, ) – 350,00 kuna
  • odlazak u mirovinu__2000kn_
 • informiranje članstva
 • putne troškove i dnevnice za službena putovanja
 • materijalne i nematerijalne rashode( uredski materijal, nabava inventara,troškove telefona)
 • rashode vezane za obilježavanje blagdana i obljetnica
 • izdatke za zaposlene- ako sindikalni povjerenik svoju funkciju obavlja profesionalno
 • nagrade za volonterski rad temeljem ugovora o djelu
 • druge izdatke i rashode vezane za ostvarivanje programa rada i aktinosti.

Odluka izvršnog odbora podružnice o trošenju članarine mora sadržavati osnovne podatke:datum odluke,svrhu trošenja, pečat podružnice i potpis odgovorne osobe u podružnici.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležno je Predsjedništvo Sindikata.

Članak 33.

Skupština podružnice usvaja Pravilnik o radu podružnice, a na prijedlog Izvršnog odbora usvaja izmjene i dopune. Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

 

                                                                                              Predsjednik podružnice: 

                                                                                                        Emica Kovačević

 

   

Naslovnica   |   Podružnica   |   Dokumenti   |   Linkovi   |   Vijesti   |   Kontakt   |